ภาพกิจกรรม  MyEvents

เทศบาลเมืองชัยนาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ในการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 1/2564  14มิ.ย.64
ทม.ชัยนาท รับมอบรถเข็นผู้ป่วย 14มิ.ย.64
kick off วัคซีนเพื่อประชาชนวันแรก 7มิ.ย.64
กาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ ทม.ชัยนาทมองถุงยังชีพ 1มิ.ย.64
ทม.ชัยนาท ประชุมผู้นำชุมชนสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน 1มิ.ย.64
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 13พ.ค.64
สมาชิกวุฒิสภาและครอบครัวศุภสิทธิกุลชัยมอบชุดPPE 14พ.ค.64
การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายหลังการเลือกตั้ง 6พ.ค.64
ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 23เม.ย64
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28มี.ค.64
ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 27มี.ค.64
ฝึกอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ครั้งที่2  26มี.ค.64
ฝึกอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ครั้งที่1  25มี.ค.64
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดศรีวิชัยวัฒนาราม 24ก.พ.64
ตรวจหอพักร่วมกับจังหวัดและอำเภอ ตาม พ.ร.บ.หอพัก  22ก.พ.64
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมืองชัยนาท 8-12ก.พ.64
โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2  28ธ.ค.63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ระลอกที่2   24ธ.ค.63
มอบชุดธารน้ำใจของสภากาชาดไทย   16ธ.ค.63
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   5ธ.ค.63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทน.ระยอง   11พ.ย.63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แสมสาร ชลบุรี   6พ.ย.63
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563   31ต.ค.63

Chainat Town Municipality