เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 
13 กุมภาพันธ์ 2565  

 

Chainat Town Municipality