Covid-19 ครัสเตอร์ชุมชนสุขใจ

27 ตุลาคม 2564

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการกักตัว (ครัสเตอร์ชุมชนสุขใจ) 

Chainat Town Municipality