การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งแรก
                      วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายภานุมาศ มากบุญปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองชัยนาท ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในการเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งแรก ในวันนี้  
                     โดยนายอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองชั่วคราว ได้เชิญนายนิกร โตจีน ซึ่งเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
จากนั้น นายนิกร โตจีน ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองชัยนาท โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท และนายอรุณ คุ้มหุ่น เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองชัยนาท และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564 อีกด้วย