กิจกรรมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นางสายชล ภาคศิริ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน กองการศึกษา ฯ เทศบาลเมืองชัยนาท
ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. ดญ.ณัฐชา โตประเสริฐ
2.น.ส.สุธิรา พุ่มพวง
3.น.ส.ชญาดา โตเลิศ
4.ด.ญ.พิชชาพร กันยาประเสริฐ
5.ด.ญ.ปุณยภา สุขสูงเนิน