วันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท 
28 มีนาคม 2564