ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยนาท 
27 มีนาคม 2564