ตรวจหอพักตาม พรบ.หอพัก ปี 2558
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชุดปฏิบัติการของจังหวัดชัยนาท ออกตรวจหอพัก ที่พักเชิงพาณิชย์ ตาม พรบ.หอพัก ปี 2558 และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหอพัก โดยออกตรวจตามแผนการตรวจ จำนวนทั้งสิ้น 5 หอพัก เพื่อป้องกันมิให้หอพักที่มีนักเรียน/นักศึกษาเช่าพักเป็นแหล่งมั่วสุมในการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญกรรม ยาเสพติด ลักลอบเล่นการพนัน ดื่มสุราและเป็นไปตามอำนานหน้าที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบหอพักที่พักเชิงพาณิชย์