รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยนาท 
8 กุมภาพันธ์ 2564