Covid-19#2 (Dec2020)
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(Covid-19)ระลอกใหม่  ของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศ/คำสั่ง ของจังหวัดชัยนาท     โดยเพิ่มความเข้มข้นบริเวณจุดคัดกรอง ตลาดภาษีซุง ตลาดสดทวีกิจ     รวมทั้งทำความสะอาดถนน/ตลาด และติดตามฆ่าเชื้อสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้บริการตามTimeline และสนับสนุนจังหวัดในการประชาสัมพันธ์การรับรู้ในการป้องกันตัวเอง และจัดสถานที่สำหรับลงทะเบียนผู้ที่จะเดินทางเข้า/หรือออกจากจังหวัดชัยนาท โดยมูลนิธิชัยนาทการกุศลได้นำชุด PPE จำนวน 30 ชุด มอบให้เทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ใช้ในระหว่างปฏิบัติงาน