Covid-19#1 (12March2020)
เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(Covid-19)ของกระทรวงสาธารณสุข     โดยกำหนดจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ที่มาปฎิบัติงาน มีช่องทางเข้า-ออกเพียงช่องทางเดียว งดการใช้ลิฟท์      รวมทั้งทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ จัดสถานที่การมาติดต่อราชการของประชาชน โดยเว้นระยะห่าง รวมทั้งการจัดทำแมสสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและพระภิกษุสามเณร