28 มีนาคม 2564

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท และนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

Timelines

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

1

12 มกราคม 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
6

12 มีนาคม 2564

วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
7

17 มีนาคม 2564

วันสุดท้ายเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
8

21-27 มีนาคม 2564

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
11

27 เมษายน 2564 

ประกาศผลการเลือกตั้ง(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน)
12

27 พฤษภาคม 2564 

ประกาศผลการเลือกตั้ง(กรณีมีเรื่องร้องเรียน)