คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของทางราชการ พ.ศ. 2558)
 

 

     
งานบัตรประจำตัวประชาชน      
งานทะเบียนราษฏร แจ้งเกิด/แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่  
งานชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
งานชำระภาษีป้าย      
งานจดทะเบียนพาณิชย์      
งานขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอน ต่อเติม/ดัดแปลง  
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ      
งานลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ      
งานลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์      
งานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด      
งานบริการด้านสาธารณสุข ขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา ขออนุญาตฆ่าสัตว์  
  ขอใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องใช้เสียง ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างแต่งผม  
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถาน ขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร  
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ขออนุญาตฆ่าสัตว์