แผนการดำเนินงานประจำปี (ACTION PLAN)    BACK>>>>>
     

 

 
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
1. จำนวนโครงการ 37 โครงการ
2. จำนวนงบประมาณ 84,885,200 บาท
3. รายละเอียดแผนดำเนินงาน
    -โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ (10.81%) หน้า 13-16
    -โครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 19 โครงการ(51.35%) หน้า 17-23
    -โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ(16.22%) หน้า 24-25
    -โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 3 โครงการ(08.11%) หน้า 26-27
    -โครงการด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 5 โครงการ(13.51%) หน้า 28-29
4. ประกาศการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564