• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
• คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
• บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
• ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
• ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
• คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
• บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
• ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
• ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
• คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
• ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
• ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
• คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
• บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
• ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
• ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
• ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
• คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
• บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
• ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
• ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
» แผนงานสำนักปลัดเทศบาล
» แผนงานกองคลัง
» แผนงานกองช่าง
» แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
» แผนงานกองการศึกษา
» แผนงานกองวิชาการและแผนงาน
» แผนกองสวัสดิการสังคม
• งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
» สถานธนานุบาล
» สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท