HOME>>>>>
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Chainat municipality)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  09 มิถุนายน 2564        ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)
  21 พฤษภาคม 2564       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
  21 มีนาคม 2564             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
  23 มีนาคม 2564            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
 
  1 มีนาคม 2564               สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2 กุมภาพันธ์ 2564        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2564
 
 
 
 
 
 
 
 
  6 มกราคม 2564          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
 
 
  3 ธันวาคม 2563            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
  6 พฤศจิกายน 2563     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563