>>>>HOME>>

แผนการจัดหาพัสดุประจำป
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
27 ตุลาคม 2564 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
27 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
27 ตุลาคม 2564 ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10
26 ตุลาคม 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
01 กันยายน 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23 กันยายน 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่10)
14 กรกฎาคม 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่9)
23 มิถุนายน 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่8)
09 มิถุนายน 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่7)
21 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่6)
23 มีนาคม 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่5)
08 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่4)
20 มกราคม 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
07 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
12 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่1)
28 ตุลาคม 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 กันยายน 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่10)
02 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่9)
19 มิถุนายน 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่8)
28 เมษายน 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่7)
27 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
10 มีนาคม 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่6)
09 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
09 มีนาคม 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่5)
14 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่4)
04 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณค้างจ่ายปี 2562 (เพิ่มเติม ที่8)
03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่3)
10 มกราคม 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่2)
23 ธันวาคม 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่1)
24 ตุลาคม 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 สิงหาคม 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่10)
18 กรกฎาคม 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่9)
15 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่8)
13 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่7)
11 เมษายน 2562 เผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่6)
14 มกราคม 2562 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่5)
07 มกราคม 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่5)