ประกาศทั่วไป (Announcement Chainat municipality)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  29 ธันวาคม 2565 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  27 ธันวาคม 2565 ประกาศ การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  13 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ.2566
  13 ธันวาคม 2565 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
  13 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
  28 ตุลาคม 2565 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  19 ตุลาคม 2565 ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  19 กันยายน 2565 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  17 สิงหาคม 2565 ประกาศการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด ประจำปี 2565
  11 สิงหาคม 2565 ประกาศระเบียบสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
  05 เมษายน 2565 ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2564และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30กันยายน2564
  31 มกราคม 2565 ประกาศประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
  31 มกราคม 2565 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2565
  23 ธันวาคม 2564 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  28 ตุลาคม 2564 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
  28 ตุลาคม 2564 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
  28 ตุลาคม 2564 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  27 ตุลาคม 2564 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  30 กันยายน 2564 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558
  28 กันยายน 2564 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
  04 สิงหาคม 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท(แทนตำแหน่งว่าง)
  20 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินกู้
  26 เมษายน 2564 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  22 เมษายน 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
  09 เมษายน 2564 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่2/2564)
  31 มีนาคม 2564 ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2563และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30กันยายน2563
  25 มีนาคม 2564 ประกาศเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทำความสะอาดฯ
  22 มีนาคม 2564 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่8/2564)
  02 มีนาคม 2564 ประกาศราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2564
  19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2563
  11กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่7/2564)
  04กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
  29 มกราคม 2564 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่6/2564)
  27 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  12 มกราคม 2564 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่5/2564)
  14 ธันวาคม 2563 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่4/2564)
  30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศการโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่2/2564)และ(ครั้งที่3/2564)
  16 พฤศจิกายน 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  11 พฤศจิกายน 2563 ประกาศแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่1/2564)
  11 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโอนเงินงบประมาณ (ครั้งที่1/2564)
  16 ธันวาคม 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  14 ธันวาคม 2563 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564
  26 พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  18 กันยายน 2563
  20 สิงหาคม 2563
  15 กรกฎาคม 2563
  16 มิถุนายน 2563  
  1 มิถุนายน 2563
  23 มีนาคม 2563
  09 มีนาคม 2563
  27 ธันวาคม 2562
  25 พฤศจิกายน 2562
  22 ตุลาคม 2562
  10 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  25 กันยายน 2562
  4 กรกฎาคม 2562
  17 มิถุนายน 2562
  25 เมษายน 2562
  22 กุมภาพันธ์ 2562
  20 ธันวาคม 2561
  24 ธันวาคม 2561
  24 ธันวาคม 2561
  21 ธันวาคม 2561
  11 ตุลาคม 2561
  1 ตุลาคม 2561