ประกาศทั่วไป (Announcement Chainat municipality)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  28 ตุลาคม 2565 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  19 กันยายน 2565 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  17 สิงหาคม 2565 ประกาศการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด ประจำปี 2565
  05 เมษายน 2565 ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2564และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30กันยายน2564
  31 มกราคม 2565 ประกาศประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
  31 มกราคม 2565 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2565
  23 ธันวาคม 2564 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  28 ตุลาคม 2564 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
  28 ตุลาคม 2564 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
  28 ตุลาคม 2564 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  27 ตุลาคม 2564 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  30 กันยายน 2564 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558
  28 กันยายน 2564 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
  04 สิงหาคม 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท(แทนตำแหน่งว่าง)
  20 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินกู้
  26 เมษายน 2564 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  22 เมษายน 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
  09 เมษายน 2564 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่2/2564)
  31 มีนาคม 2564 ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2563และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30กันยายน2563
  25 มีนาคม 2564 ประกาศเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทำความสะอาดฯ
  22 มีนาคม 2564 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่8/2564)
  02 มีนาคม 2564 ประกาศราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2564
  19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
  16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2563
  11กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่7/2564)
  04กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
  29 มกราคม 2564 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่6/2564)
  27 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  12 มกราคม 2564 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่5/2564)
  14 ธันวาคม 2563 ประกาศโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่4/2564)
  30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศการโอนเงินงบประมาณ(ครั้งที่2/2564)และ(ครั้งที่3/2564)
  16 พฤศจิกายน 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  11 พฤศจิกายน 2563 ประกาศแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่1/2564)
  11 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโอนเงินงบประมาณ (ครั้งที่1/2564)
  16 ธันวาคม 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  14 ธันวาคม 2563 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564
  26 พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  18 กันยายน 2563
  20 สิงหาคม 2563
  15 กรกฎาคม 2563
  16 มิถุนายน 2563  
  1 มิถุนายน 2563
  23 มีนาคม 2563
  09 มีนาคม 2563
  27 ธันวาคม 2562
  25 พฤศจิกายน 2562
  22 ตุลาคม 2562
  10 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  25 กันยายน 2562
  4 กรกฎาคม 2562
  17 มิถุนายน 2562
  25 เมษายน 2562
  22 กุมภาพันธ์ 2562
  20 ธันวาคม 2561
  24 ธันวาคม 2561
  24 ธันวาคม 2561
  21 ธันวาคม 2561
  11 ตุลาคม 2561
  1 ตุลาคม 2561