• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
4 กรกฎาคม 2562 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 737 KB
8 พฤษภาคม 2562 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 12940 KB
25 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) 7391KB
11 เมษายน 2562 การสำรวจความเพิ่งพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 13387KB
5 มีนาคม 2562 ประกาศ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 14465 KB
22 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13027KB
7 มกราคม 2562 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 42674.KB
25 ธันวาคม 2561 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 339KB
24 ธันวาคม 2561 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) 7258KB
24 ธันวาคม 2561 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 7034KB
21 ธันวาคม 2561 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2562 43103KB
21 ธันวาคม 2561 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 7096KB
7 ธันวาคม 2561 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 13704KB
14 พฤศจิกายน 2561 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 14166.KB
11 ตุลาคม 2561 ประกาศ ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองชัยนาทประจำปี พ.ศ.2561 7528
1 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7110 KB
25 พฤษภาคม 2561 รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 576 KB
1 ธันวาคม 2560 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 7577 KB
1 ธันวาคม 2560 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 7537 KB
1 ธันวาคม 2560 ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 7529 KB
22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่ 2 7188KB
22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 6971 KB
13 ตุลาคม 2560 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5475 KB
2 ตุลาคม 2560 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 264 KB
6 กันยายน 2560 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ ในชุมชน 77 KB
23 พฤษภาคม 2560 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองชัยนาท 4 ปี 48KB
23 พฤษภาคม 2560 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตของเทศบาลเมืองชัยนาท 103KB
5 พฤษภาคม 2560 ประกาศ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) 7235 KB
27 เมษายน 2560 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน 8520 KB
10 เมษายน 2560 ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน 1730 KB
10 เมษายน 2560 ประกาศ ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน 4532 KB
30 ธันวาคม 2559 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 48 KB
30 ธันวาคม 2559 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 47 KB
27 ธันวาคม 2559 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 324 KB
1 ธันวาคม 2559 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2560 117 KB
15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 45 KB
28 ตุลาคม 2559 ประกาศ ข้อมูลสถิติการคลังรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 7321 KB
20 กันยายน 2559 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 103 KB
27 พฤษภาคม 2559 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 47 KB
27 พฤษภาคม 2559 ประกาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 – 2563 53 KB
30 ธันวาคม 2558 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 262 KB
28 ธันวาคม 2558 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559 74 KB
28 ธันวาคม 2558 ประกาศ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2559) ของเทศบาลเมืองชัยนาท 72 KB
2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559 7105
2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2559 6955 KB
2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ กำหนดการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 6890 KB
30 ตุลาคม 2558 ข้อมูลสถิติการคลังรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 14975 KB
21 กรกฎาคม 2558 ประกาศ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 500 KB
26 มิถุนายน 2558 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 47 KB
26 มิถุนายน 2558 ประกาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปี 2559) 53 KB
25 ธันวาคม 2557 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 299 KB
25 ธันวาคม 2557 ประกาศการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 46 KB
25 ธันวาคม 2557 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 46 KB
1 ธันวาคม 2557 ประกาศ กำหนดการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 199 KB
1 ธันวาคม 2557 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558 225 KB
1 ธันวาคม 2557 ประกาศ ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2558 225 KB
15 ตุลาคม 2557 ข้อมูลสถิติการคลังรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 8431 KB
11 กันยายน 2557 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 50 KB
23 มิถุนายน 2557 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 54 KB
23 มิถุนายน 2557 ประกาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562 58 KB
26 ธันวาคม 2556 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 320 KB
26 ธันวาคม 2556 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557 50 KB
26 ธันวาคม 2556 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) 49 KB
2 ธันวาคม 2556 ประกาศ ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2557 205 KB
2 ธันวาคม 2556 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 189 KB
2 ธันวาคม 2556 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 188 KB
25 ตุลาคม 2556 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 47 KB
21 ตุลาคม 2556 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน และสถิติทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 256 KB
27 มิถุนายน 2556 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 194 KB
27 ธันวาคม 2555 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 278 KB
27 ธันวาคม 2555 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) 49 KB
27 ธันวาคม 2555 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 48 KB
24 ตุลาคม 2555 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินและสถิติทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 264 KB
26 กันยายน 2555 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 183 KB
2 กรกฎาคม 2555 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 61 KB
5 มิถุนายน 2555 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท 226 KB
12 มีนาคม 2555 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัียนาท 171 KB
9 มีนาคม 2555 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท 205 KB
9 มีนาคม 2555 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 530 KB
29 ธันวาคม 2554 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2555 55 KB
29 ธันวาคม 2554 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) 61 KB
1 ธันวาคม 2554 ประกาศ ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2555 123 KB
1 ธันวาคม 2554 ประกาศ ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2555 137 KB
1 ธันวาคม 2554 ประกาศ กำหนดการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2555 105 KB
8 กันยายน 2554 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 42 KB
30 มิถุนายน 2554 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 49 KB
23 มิถุนายน 2554 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 2.30 MB
18 มกราคม 2554 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 404 KB
27 ธันวาคม 2553 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2554 53 KB
27 ธันวาคม 2553 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) 55 KB
19 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 872 KB
13 ตุลาคม 2553 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 79 KB
13 ตุลาคม 2553 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2555 224 KB
13 ตุลาคม 2553 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2555 256 KB
24 สิงหาคม 2553 ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ. 2553 5.87 MB
24 สิงหาคม 2553 ระเบียบสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของสภาเทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ. 2553 6.53 MB
29 มิถุนายน 2553 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556) 139 KB
11 มีนาคม 2553 ประกาศ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูสถานที่ 366 KB
30 ธันวาคม 2552 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2.05 MB
1 ธันวาคม 2552 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2553 149 KB
1 ธันวาคม 2552 ประกาศ ให้ยื่นแบบจ้างรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2553 157 KB
1 ธันวาคม 2552 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2556 ต่อพนักงานประเมิน 149 KB
13 มิถุนายน 2552 ----- ----------
29 เมษายน 2552 ประกาศ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 100 KB
21 มกราคม 2552 ประกาศ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2552 139 KB
16 ตุลาคม 2551 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2552 2.13 MB
28 เมษายน 2549 ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 89 KB
26 เมษายน 2549 ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ปฏิบัติราชการแทน 89 KB
3 ตุลาคม 2543 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 71.3KB