สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2566

กันยายน 66
สิงหาคม 66
กรกฎาคม 66
มิถุนายน 66
พฤษภาคม 66
เมษายน 66
มีนาคม 66
กุมภาพันธ์ 66
มกราคม 66
ธันวาคม 65
พฤศจิกายน 65
ตุลาคม 65


Procurement

Info :
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

Chainat Town Municipality