สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2566

กันยายน 66
สิงหาคม 66
กรกฎาคม 66
มิถุนายน 66
พฤษภาคม 66
เมษายน 66
มีนาคม 66
กุมภาพันธ์ 66
มกราคม 66
ธันวาคม 65
พฤศจิกายน 65
ตุลาคม 65

ปีงบประมาณ 2565

กันยายน 65
สิงหาคม 65
กรกฎาคม 65
มิถุนายน 65
พฤษภาคม 65
เมษายน 65
มีนาคม 65
กุมภาพันธ์ 65
มกราคม 65
ธันวาคม 64
พฤศจิกายน 64
ตุลาคม 64


Procurement

Info :
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

Chainat Town Municipality