สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุรายเดือน
 

 

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563