โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมทำขนมไทย ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560