โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนบ้านท่าไม้
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพทำที่นอนปิคนิค ชุมชนบ้านท่าไม้ วันที่ 11 สิงหาคม 2560