โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนตรายางสัมพันธ์
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพถักตะกร้าโครเชต์ด้วยเชือกร่ม ชุมชนตรายางสัมพันธ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560