สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นำคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นำคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ตรวจติดตามความสัมฤทธิ์ผลของโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยนาท