งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 14 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และจัดให้มีเครื่องเล่นสวนสนุกประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม และผลไม้ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมในงาน