การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่4/2559
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่4/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุญทัน เทศบาลเมืองชัยนาท