งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่