โครงการปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม