โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2553
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้นำคณะ อสม. ไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2553 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากปัจจุบันงานด้านสาธารณสุขได้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นและมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยอาศัยแกนนำชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น แกนนำในชุมชนต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างดี อสม. จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและช่วยเหลือประชาชนได้ในระดับหนึ่ง โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในเรื่องของวิชาการ และการเพิ่มประสบการณ์ต่างๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านที่จำเป็น และในโครงการนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ อสม. ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีประสบการณ์จริงที่จะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ อสม. ในการร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการและยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครอย่างยั่งยืน