โครงการรณรงค์ชัยนาทเมืองจักรยาน City Of Bike
วันที่ 7 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชมรมจักรยานชัยนาท และ สภ.เมืองชัยนาท ได้จัดโครงการรณงค์ชัยนาทเมืองจักรยาน City Of Bike