งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2556
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนายปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นางถนิมภรณ์ พนมเขตต์ รองประธานชมรมสตรีเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกชมรมสตรีฯ ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง