โครงการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการตนเอง ชุมชนถิ่นเกิด และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2556 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการอบรมสัมนา และทัศนศึกษาดูงานจังหวัด ตราด จันทบุรี และระยอง