งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย