โครงการที่ทำงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ประจำปี 2553
วันที่ 27 มกราคม 2552 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทำโครงการที่ทำงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อสนองรับนโยบายการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ในส่วนของรั้วสังคม ซึ่งให้ความสำคัญเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดประจำปี พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2552 - เดือน มีนาคม 2553 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองชัยนาทมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และบำบัดกลุ่มเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง