แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเืมืองชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555