งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2555
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยนายปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นางเชาวดี สุวรรณโชติ ประธานชมรมสตรีเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกชมรมสตรีฯ ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรกันอย่างพร้อมเพรียง