โครงการแม่ดีเด่นต้านภัยยาเสพติด จังหวัดชัยนาท
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จังหวัดชัยนาท ได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นต้านภัยยาเสพติด ให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท