แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2555
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ดำเนินการออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ละชุมชน