โครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2555
วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมไปถึงการเสริมสร้างให้ร่วมกันทำความดี โดยการถือศีล 5 ในวันวิสาขบูชา