การประชุมประชาคมแผนชุมชน
วันที่ 23 มีนาคม 2555 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมประชาคม ชุมชนเมตตาร่วมใจ เพื่อจัดทำแผนชุมชน