การประชุมสมาชิกชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดการประชุมสมาชิกชมรมฯ เพื่อพบปะพูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสตรีที่มีต่อชุมชน