โครงการปิดทองหลังพระ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 9 มกราคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการปิดทองหลังพระ เทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนองรับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมิติด้าน น้ำ ดิน ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการพังทลายของดินเชิงลาด คลอง หนอง ถนน ตลิ่ง ที่ลาดชัน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และเพื่อป้องกันตะกอนดินและกรองของเสียต่างๆที่ไหลลงในแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันแหล่งน้ำมิให้ตื้นเขินอันเนื่องมาจากตะกอนจากการพังทลายของดิน โดยมีเป้าหมายของโครงการดังนี้
คลองโพธิ์ - ปลูกหญ้าแฝกบริเวณคลองโพธิ์เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ทั้ง 2 ข้าง
หนองคลี่ - ปลูกต้นพุทธรักษาตลอดริมหนองเพื่อปรับภูมิทัศน์
คลองส่งน้ำท่าแจง - ปลูกหญ้าแฝก บริเวณ 2 ข้างคลอง ข้างละ 100 เมตร รวมระยะทาง 200 เมตร