ร่วมถวายพระพร และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมทั้งคณะครู นักเีรียน และข้าราชการพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกันถวายพระพรและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งไปทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำเอาแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาชุมชนและพัฒนาครอบครัวชาวเมืองชัยนาทให้เกิดความผาสุก สืบไป