โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2554 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาทขึ้น โดยนำคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมสัมนาและศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน มีความสุขในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึกในการทำงานให้กับชุมชน