โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553
วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 ขึ้น โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันฟุตบอลสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และจัดให้มีเครื่องเล่นสวนสนุกประเภทต่างๆสำหรับเด็ก พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม และผลไม้ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมในงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นในตนเอง มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความต้องการ ของเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย และสติปัญญา