โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยาน เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 13 - 14 มกราคม 2554 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยาน เทศบาลเมืองชัยนาท ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น