โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง
วันที่ 12 มกราคม 2554 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง ชุมชนตรายางสัมพันธ์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีความรู้ในการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าเพื่อใช้ในครัวเรือน และสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพหลัก ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว