งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย