แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ดำเนินการออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ละชุมชน รวมจำนวน 18 ชุมชน